Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen tájékoztató (Tájékoztató) dr. Nyári Tibor által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

dr. Nyári Tibor a GDPR rendelkezéseit 2018. május 25-től köteles alkalmazni.

 • Weboldal: https://summers.hu
 • E-mail cím: tnyari@invitel.hu
 • Képviselő: dr. Nyári Tibor

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://summers.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba dr. Nyári Tiborral a fenti elérhetőségek valamelyikén.


2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

dr. Nyári Tibor fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://summers.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadom Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában is.


3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és elfogadja.


4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak körének bemutatása:

E-mail küldése, fogadása során:
 • Az adatkezelés megnevezése, célja: önkéntesen vállalt adatmegadás után kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel.
 • Az adatkezelés jogalapja: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) és a GDPR 6. cikk 1 a) pontja – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, a levelének tárgya, a levél tartalma, ellenőrző kód megadása. Az adatok szolgáltatása a kapcsolatfelvételt segítni Önnel, valamint a tárgyból és tartalomból következtetek arra, hogy melyik szakterületéhez tartozik a feltett kérdés. Nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szakszerű, minden igényt kielégítő választ, információt tudjak adni kérdésére. Az ellenőrző kód arra a célra szolgál, hogy képes legyek megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől, jól használhatók a spambotok kiszűrésére.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatokat a szakszerű megoldás, a válasz, az információ megadása után 8 napon belül törlöm. Ügyféladatbázist, ügyfélnyilvántartást ezen adatok alapján nem vezetek, nem üzemeltetek.
 • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz: dr. Nyári Tibor

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: AB Plusz Bt.
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.
 • Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 445 0509
 • Az adatfeldolgozó e-mail címe: abplusz@abplusz.hu

Az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.


6. A https://summers.hu/ weboldalon felhasznált bitsütik (cookie)

A https://summers.hu/ weboldalon nem használok bitsütiket (cookies).


7. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.
Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését kérni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy dr. Nyári Tibor valamely érintett személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, így dr. Nyári Tibort ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül dr. Nyári Tibor mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosult vagyok kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.
Mindent megteszek annak érdekében, hogy töröljek valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésemre, és biztosítom, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általam történő felhasználásra. Kérjem, közölje velem haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot!


8. Adatbiztonsági intézkedések

dr. Nyári Tibor az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében feltétlenül szükséges.


9. Az Ön adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérelmezheti tőlem: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. dr. Nyári Tibor köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 20 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítem, a kérelem kézhezvételét követő 20 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közlöm a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. dr. Nyári Tibor a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, legfeljebb 10 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága ügyében dön tést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.
Az eljárás kezdeményezése előtt célszerű dr. Nyári Tibornak, mint adatkezelőnek elküldeni a panaszát.


10. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

2018. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza, különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei.
Az alábbiakban összefoglalom a legfontosabb rendelkezéseket:

 • Az Ön hozzáférési joga
  (1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlem arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  - az adatkezelés céljai;
  - az érintett személyes adatok kategóriái;
  - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  - adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  - az Ön joga, hogy kérelmezheti tőlem az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  - valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  - ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  - automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
  (2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
  (3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátom. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 • A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítem az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
  (1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  - Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  - Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  - a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  - a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  (2) Ha dr. Nyári Tibor nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  (3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
  - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  - a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
  - a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
  - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  (1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy dr. Nyári Tibor jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  (3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatom Önt.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  dr. Nyári Tibor minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatom e címzettekről.

 • Az adathordozhatósághoz való jog
  (1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná dr. Nyári Tibor, ha:
  - az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul;
  - az adatkezelés automatizált módon történik.
  (2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • A tiltakozáshoz való jog
  (1) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  (2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  (3) Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  (4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
  (5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
  Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  https://naih.hu
  1530 Budapest, Pf.: 5.
  telefon: +36-1-391-1400
  fax: +36-1-391-1410
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  (1) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
  (2) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  (3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  (1) Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
  (2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.